Vetterslev Høm Forsamlingshus "Enigheden"

[Startside] [Op] [Nyheder] [Facilliteter]

 

 

 

Vedtægter for

Vetterslev Høm Forsamlingshus "Enigheden"

§ 1 Navn og Hjemsted

Foreningens navn er: Vetterslev Høm Forsamlingshus "Enigheden".

§ 2 Foreningens hjemsted

Foreningen har hjemsted i Ringsted kommune, Næstvedvej 364.

Postadresse er formandens adresse.

§ 3 Formål

Foreningens formål er at skabe rammerne om det kulturelle og selskabelige i området

§ 4 Medlemmer/ Medlemskab

Som medlem kan optages alle, der kan underkaste sig foreningens regler og som ønsker at støtte foreningens formål.

Medlemmer har fortrinsret til at leje forsamlingshuset til de af bestyrelsen fastsatte takster.

Medlemmer betaler et årligt kontingent, fastsat af generalforsamlingen.

§ 5 Myndighed

Generalforsamlingen er foreningen højeste myndighed.

§ 6 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Opgørelse af stemmeberretigede
 3. Valg af stemmetællere
 4. Valg af dirigent
 5. Formanden aflægger beretning
 6. Kassereren fremlægger reviderede regnskab / budget til godkendelse
 7. Indkommende forslag
 8. Valg til bestyrelse m.m.:
  1. Bestyrelsesmedlemmer vælges således:
   - Formand, sekretær, bestyrelses medlem på ulige år
   - Næstformand, kasserer, samt 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år
  2. Suppleanter vælges således
   1. suppleant vælges på lige år
   2. Suppleant vælges på ulige år

 1. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  1. Revisorer vælges således:
   - 1. revisor vælges på lige år.
   - 2. revisor vælges på ulige år.
  2. Revisorsuppleanter vælges for 1 år af gangen.
 1. Eventuelt
 2. Afslutning

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned, hvor kun medlemmer der har betalt kontingent for det regnskabsår, der skal behandles har tale- og stemmeret. Et medlemskab tæller 1 stemme. Nye medlemmer til bestyrelsesposter kan indvælges på generalforsamling, såfremt de herefter betaler kontingent samt at de enten er til stede på generalforsamlingen eller har afleveret en fuldmagt til formanden.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske seneste 3 uger før, i de lokale ugeaviser. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 

 

§ 7 Ekstra ordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når formanden finder anledning hertil, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer, eller 15 medlemmer begærer det.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter den fremsatte begæring.

Ved den ekstraordinær generalforsamling har medlemmer, der har betalt kontingent for det løbende regnskabsår, tale- og stemmeret.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

 

§ 8 Bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for foreningen, samt forsamlingshusets drift.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 2 gange årligt. Endvidere kan tre bestyrelsesmedlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden kræve bestyrelses møde afholdt inden 14 dage efter henvendelsen.

Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som, formand eller næstformand.

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Et hvert bestyrelses møde er beslutningsdygtigt, når alle er indkaldt og mindst 2 medlemmer, samt formanden, er til stede. Bestyrelsen træffer sin afgørelse ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed udgør formandens stemme udslaget.

Der føres protokol over bestyrelsesforhandlinger.

§ 9 Arbejdsgruppe

Der kan af bestyrelsen nedsættes en arbejdsgruppe bestående af frivillige til at hjælpe med det daglige vedligehold og drift af udlejning. Dog skal alt vedrørende økonomi besluttes af bestyrelsen

§ 10 Tegningsret

Foreningens tegnes af Formanden

§ 11 Vedtægter

Vedtægtsændringer kan fortages på en generalforsamling, kræver dog en endelig vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling med 75% stemmeflerhed af de fremmødtes antal.

§ 12 Økonomi

Foreningens regnskabs år er 1/1 til 31/12.

Bestyrelsen udarbejder hvert år, før den årlige generalforsamling: Driftsregnskab og budget.

Regnskab revideres af revisor.

§ 13 Foreningen

Foreningen er en selvstændig juridisk enhed, som alene hæfter for foreningens forpligtelser. Dens formue kan ikke stille som sikkerhed for medlemmernes privatgæld, samt bestyrelsen og medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

Foreningens midler placeres bedst muligt på en konto i en bank eller sparekasse efter bestyrelsens eget valg. Bestyrelsen kan optage nødvendige lån i realkreditinstitutter eller bank- og sparekasse med pant i den af foreningen tilhørende ejendom. Der kan ikke optages lån mod personlig kaution eller kaution på vegne af medlemmer.

§ 14 Opløsning

Beslutning om opløsning af foreningen betragtes som en vedtægtsændring.

På den sidste generalforsamling træffes beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue/materiel.

 

 

Vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling den 04/04-2013

 

Senest opdateret: 15. Marts 2017